Subzero.  Hybrid tea.  Senior Prom.

Subzero.  Hybrid tea.  Senior Prom.